OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené zákazníkom, ktorí nakupujú prostredníctvom webových sídiel prevádzkovateľa (www.faniak.sk). Zásady, ktoré nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky, sú zamerané aj na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, a podobne) a využívanie súborov cookies.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pre používateľov webových stránok (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorých osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb, pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ Faniak s.r.o., Vrbovská cesta 17 , 921 01 Piešťany, IČO: 52 354 148

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Faniak s.r.o. je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania, najmä na základe:
– zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
– zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
– zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
– zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
– zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

FYZICKÁ OSOBA

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Faniak s.r.o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
– e-mailová adresa: info@faniak.sk
– adresa sídla spoločnosti: Faniak s.r.o., Vrbovská cesta 17 , 921 01 Piešťany, IČO: 52 354 148

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti Faniak s.r.o. 

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ:
Faniak s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
IČO: 52 354 148
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro , Vložka č. 44327/T: (ďalej aj ako „spoločnosť Faniak s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

Vaše osobné údaje získava a ďalej spracúva Spoločnosť Faniak s.r.o. (prevádzkovateľ), ktorá zodpovedá za správnosť a zákonnosť spracúvania. Voči spoločnosti Faniak s.r.o. si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú uvedené nižšie.

Spoločnosť Faniak s.r.o. sa nachádza v pozícii prevádzkovateľa okrem prípadov, v ktorých spracúva osobné údaje na základe pokynov iných prevádzkovateľov a v ich mene, kedy nadobúda postavenie sprostredkovateľa.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť Faniak s.r.o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Faniak s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Spoločnosť Faniak s.r.o. vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoločnosť Faniak s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:
identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,
– transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách,
– údaje z komunikácie a interakcie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest,
– údaje o nákupoch, ktorými sa rozumejú informácie o tom, aké produkty ste nakúpili,
– údaje o nákupnom správaní, ktorými sa rozumie história Vašich nákupov a preferencií,
– reklamačné údaje, ktorými sa rozumejú údaje obsiahnuté vo Vašej reklamácii,
– marketingové údaje, ktorými sa rozumejú údaje, ktoré sa o Vás zobrazujú na našich fan pages na sociálnych sieťach, súbory cookies, ako aj údaje o Vašich preferenciách, ktoré sa týkajú personalizovaných marketingových ponúk.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo súvisia s poskytovaním našich služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
– registrácia používateľa „faniak“
Osobné údaje spracúvame na účel registrácie fyzickej osoby, ktorá má záujem o registráciu na webovom sídle www.faniak.sk. Registráciou spoločnosť Faniak s.r.o. umožňuje zákazníkovi (dotknutej osobe) neobmedzený prístup k obsahu svojho konta, kde je možné sledovať svoje objednávky, ich históriu a reklamácie, ako aj ďalšie výhody v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami. Nákup tovaru nie je podmienený registráciou zákazníka na portáli www.faniak.sk. Vytvorenie zákazníckeho účtu je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania je príprava uzavretia a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú dotknutej osobe poskytované služby prevádzkovateľa. V prípade zrušenia registrácie budú osobné údaje, ktoré nie je nevyhnutné uchovávať, zlikvidované do 3 rokov odo dňa registrácie zákazníka.
– plnenie zmluvy pri nákupe tovaru predávaného prevádzkovateľom
Osobné údaje spracúvame na účel predaja tovaru a poskytovania služieb spoločnosťou Faniak s.r.o. registrovanému alebo neregistrovanému zákazníkovi (dotknutej osobe) po zaplatení poplatku. Dokumenty týkajúce sa nákupu tovaru uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy.
– plnenie zmluvy pri sprostredkovaní predaja tovaru obchodného partnera prevádzkovateľa
Osobné údaje spracúvame na účel sprostredkovania predaja tovaru, ktorý predáva náš partner. V prípade takejto formy nákupu s nami uzatvárate zmluvu o sprostredkovaní. Naša spoločnosť Vám vystaví faktúru za poštovné a balné. Faktúra za tovar bude vystavená partnerom. Dokumenty týkajúce sa takejto formy nákupu tovaru uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy.
– vybavovanie reklamácií alebo sťažností
Reklamácie a sťažnosti môžete uplatniť na webovej stránke spoločnosti Faniak s.r.o. alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu v súlade so  Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade reklamácie potrebujeme Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pri vybavení reklamácií sa bude postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok a v zmysle platnej právnej legislatívy. Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Dokumenty týkajúce sa reklamácie alebo sťažnosti uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia reklamácie alebo vybavenia sťažnosti.
– organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží
Pri výnimočných príležitostiach spoločnosť Faniak s.r.o. organizuje súťaže, do ktorých sa môže fyzická osoba zapojiť a vyhrať vecné ceny. O prebiehajúcej súťaži sú prístupné informácie na webovej stránke spoločnosti Faniak s.r.o.  alebo na sociálnych sieťach (napr. Facebook). V prípade, ak sa zapojíte do súťaže a poskytnete nám Vaše osobné údaje, budú tieto osobné údaje spracúvané výlučne na účel súťaže, jej vyhodnotenia a zaslania výhry. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je Váš súhlas. Bližšie informácie sú poskytnuté v štatútoch alebo pravidlách jednotlivých súťaží.
– uplatňovanie alebo obhajoba našich právnych nárokov
V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho sporu na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Najčastejšie sa vymáhajú nároky vyplývajúce z neplnenia zmluvných povinností. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
– marketing vo forme zasielania informácií o novinkách alebo iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa
Spoločnosť Faniak s.r.o. má oprávnený záujem osloviť Vás (ako zákazníka) a zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy, prípadne Vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby spoločnosti Faniak s.r.o. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto e-mailových správ si môže dotknutá osoba ľubovoľne nastaviť vo svojom užívateľskom konte na internetovej stránke prevádzkovateľa, alebo v prípade ak nemá účet môže tak urobiť v nastaveniach preferencií newslettra (samostatné webové sídlo). Doba uchovávania údajov na tento účel je 3 roky odo dňa posledného prihlásenia sa do používateľského účtu alebo odo dňa posledného nákupu tovaru.
– marketing založený využívaní súborov cookies
Na účel vytvárania personalizovaných (šitých na mieru) marketingových ponúk využívame aj súbory cookies. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Doba uchovávania údajov na tento účel je 3 mesiace odo dňa posledného prístupu k našim webovým sídlam.
– súbory cookies tretích strán
Súbory cookies tretích strán sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby spoločnosť Faniak s.r.o.pri prevádzke webových stránok využíva. Niektoré webové stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok (Youtube, Facebook a podobne), ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané prehliadačom v počítači alebo obdobnom zariadení dotknutej osoby. Získavané sú najmä identifikačné údaje (IP adresa) a údaje o aktivitách a preferenciách dotknutej osoby v rámci ich návštevy našich webových stránok.Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý dotknutá osoba udeľuje tretej strane. Dobu uchovávania údajov na tento účel určuje tretia strana.
– prevádzkovanie fan pages vytvorených na sociálnych sieťach
V záujme zjednodušenia komunikácie medzi spoločnosťou Faniak s.r.o. a jej zákazníkmi či priaznivcami sme na sociálnych sieťach (napr. Facebook) zriadili fan pages. Osobné údaje sú spracúvané na účel prípravy alebo plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a). Doba uchovávania údajov na tento účel zodpovedá dobe platnosti zmluvy alebo udeleného súhlasu.
– vedenie účtovnej agendy
)Spoločnosť Faniak s.r.o. ako regulovaný subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom.
– vybavovanie žiadostí dotknutej osoby
Aby sme mohli reagovať na Vašu žiadosť, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.
– overené zákazníkmi
Ide o poskytovanie služby Overené zákazníkmi, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť Heureka ShoPPing s.r.o., Karolinská 650/1, Karlin, 186 00 Praha 8. Účelom služby je získavanie hodnotenia kvality služieb poskytovaných prevádzkovateľom v rámci portálu Heureka.sk a poskytnutie tohto hodnotenia prevádzkovateľovi a ostatným užívateľom portálu Heureka.sk. Oprávneným záujmom je získavanie hodnotenia zákazníkov webových portálov prevádzkovateľa na účel skvalitňovania služieb. Hodnoteniauchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo hodnotenie poskytnuté.

Spoločnosť Faniak s.r.o. spracúva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade spoločnosť Faniak s.r.o. podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti Faniak s.r.o. a Vašim súkromím.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti Faniak s.r.o. oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Spoločnosť Faniak s.r.o. deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Faniak s.r.o. postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoločnosť Faniak s.r.o. posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov spoločnosti Faniak s.r.o., resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch spoločnosti Faniak s.r.o. Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti Faniak s.r.o. sa považujú za dôverné.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri.
Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:
poskytovatelia serverových služieb,
poskytovatelia programátorských služieb,
poskytovatelia účtovných a právnych služieb,
poskytovatelia služieb zabezpečujúcich vybavovanie reklamácií a balenie tovarov,
agentúry zabezpečujúce správu sociálnych sietí a reklamných kampaní,
spoločnosť zabezpečujúca službu Overené zákazníkmi.

Orgány poverené výkonom dohľadu.
V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv. V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy.
Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív, a iné.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Faniak s.r.o. poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť Faniak s.r.o. nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
– dotknutá osoba odvolá súhlaspodľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlaspodľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniupodľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniupodľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosťpodľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Faniak s.r.o. podlieha,
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnostipodľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Faniak s.r.o. nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:
– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
– na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Faniak s.r.o. podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej mocizverenej spoločnosti Faniak s.r.o.,
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdraviav súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účelypodľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:
– obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
– ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
– potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
– namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Faniak s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Faniak s.r.o. môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:
– na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
– na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
– z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
– so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Faniak s.r.o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti Faniak s.r.o. k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:
– sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasualebo zmluvy,
– spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@faniak.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Faniak s.r.o.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
– ak spoločnosť Faniak s.r.o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
– ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť Faniak s.r.o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
– nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Faniak s.r.o.,
– povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Faniak s.r.o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
– založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na odvolanie súhlasu podľa čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok, akým bol udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledujúcimi spôsobmi:
– e-mailovou správou zaslanou na adresu info@faniak.sk
– zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti Faniak s.r.o. s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (napríklad súťaže).

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť Faniak s.r.o. poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť Faniak s.r.o. povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Faniak s.r.o. tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
– osobne v sídle spoločnosti Faniak s.r.o.,
– poštou,
– emailom zaslaným na adresu info@faniak.sk.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla spoločnosti Faniak s.r.o. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Faniak s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke www.faniak.sk a ďalších webových sídlach prevádzkovaných prevádzkovateľom. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Faniak s.r.o. si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto Zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu info@faniak.sk

V Piešťanoch dňa 1.2.2020